Àrees de PràcticaDret Penal-Econòmic i Compliance

El departament de Dret Penal-Econòmic i Compliance d'RCD està dirigit per un equip altament qualificat, integrat per Inspectors d’Hisenda de l’Estat en excedència amb un llarg recorregut en llocs de màxima rellevància en la funció pública, i gaudeix d’un ampli reconeixement, tant pels seus coneixements tècnics com per la seva experiència

El departament ofereix les següents àrees:

Àrea Processal

Assistència lletrada tant a defenses com a parts acusadores en els delictes que afecten:

  • El patrimoni i l’ordre socioeconòmic
  • Dret dels treballadors
  • Falsedats documentals
  • Delictes contra l’Administració Pública i contra l’Administració de Justícia, entre d’altres

Alta especialització en la direcció de la defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra la Hisenda Pública i/o contra la Seguretat Social.

Àrea Tècnica

Aportem els coneixements especials i l’experiència dels experts tècnics que integren el nostre Departament, essent especialistes en la realització de dictàmens pericials per causes relatives a delictes econòmics complexos, representant un treball d’investigació exhaustiu i de gran rellevància a efectes d’aclarir els fets.

Àrea de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte

Suport en la implementació de sistemes de prevenció i control normatiu:

  • Servei de consultoria i Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
  • Disseny de programes i manuals personalitzats de prevenció de blanqueig de capitals, incloent la formació del personal i auditories per experts externs oficials
  • Atenció i assistència jurídica en les inspeccions efectuades pel SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries) i en els procediments administratius o judicials que se’n derivin
  • Disseny i assessorament en Programes de Prevenció de Riscos Penals per a les persones jurídiques (Corporate Compliance), suport formatiu i assistència al client a l’efecte que la seva empresa trobi cobertura jurídica davant d’una eventual imputació penal