DWF-RCD AlertsCOVID-19: Notes informatives

La situació actual derivada de l'brot de COVID-19 que viu a Espanya està generant l'establiment de diferents mesures urgents, que se succeeixen en funció de l'evolució de la situació.

Per això, la nostra firma ha habilitat aquesta pàgina amb les últimes notes informatives eleborades pel nostre equip per informar sobre l'afectació que la situació pot provocar en diferents paràmetres.

Aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mesura que hagin noves notes disponibles.

En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escrivint-nos a: info@dwf-rcd.law .

NOTA: El contingut dels presents documents es pot veure afectat o modificat per les futures decisions preses el Govern en la matèria.

DRET LABORAL

 • 01/04: Mesures interpretatives i garantidores de l'aplicació del permís retribuït recuperable (Llegir més).

 • 30/03: Mesures complementàries en matèria laboral: Nou permís retribuït (Llegir més).

 • 28/03: Noves resolucions respecte a la pròrroga de l'estat d'alarma i mesures complementàries (Llegir més).

 • 18/03: Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social. Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major i per causes objectives (econòmiques, tècniques, productives i organitzatives). Cotització en Seguretat Social i protecció per desocupació (Llegir més: nota informativa / document explicatiu sobre procedimients de suspensió de contractes).

 • 13/03: Mesures excepcionals en relació amb procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa major: clarificació de causes de força major i productives, exempcions de cotització a causes de força major. Introducció d'una clàusula de protecció a l'extinció de llocs de treball en períodes posteriors a la finalització de la suspensió (Llegir més).

DRET MERCANTIL I REGULATORI

 • 31/03: Característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms (Llegir més).

 • 26/03: Recomanacions en matèria d'autorització, modificació i altres procediments davant les autoritats supervisores del sistema financer (Llegir més).

 • 24/03: Principals aspectes a considerar en el curs ordinari de les societats de capital i altres entitats privades (Llegir més).

DRET PROCESSAL, FAMÍLIA I PENAL

 • 25/03: Suspensió i interrupció de termini processals / Habeas corpus serveis de guàrdia, actuacions amb detinguts, i, en general, totes aquelles actuacions de caràcter urgent / Suspensió de les compareixences apud-acta (Llegir més).

 • 19/03: Compliment del règim de guarda compartida i individual, així com en relació amb el règim de relacions personals (estades i comunicació) (Llegir més).

 • 17/03: Contractes mercantils i civils: possibles conseqüències contractuals de l'apreciació de força major o cas fortuït, així com de l'alteració extraordinària de les circumstàncies existents en el moment de la signatura del contracte (Llegir més).

DRET FISCAL

 • 30/03: Obligacions en la presentació d'autoliquidacions i pagaments. Ús de certificats electrònics de pròxima caducitat. Notificacions en l'adreça electrònica avançada (Llegir més).

 • 16/03: Termes i interrupció de terminis en matèria i procediments tributaris. Ampliació temporal de determinats terminis (Llegir més).

DRET IMMOBILIARI

 • 01/04: Efectes de les darrers resolucions publicades al BOE: paralització de l'activitat de construcció, suspensió de denonaments per a llogaters vulnerables sense alternativa habitacional, pròrroga dels contractes de lloguer i moratòria en el pagament del lloguer (Llegir més).
 • 17/03: Incidència de l'emergència sanitària en el sector immobiliari a data 16-03-2020: Formalització de compravendes; promoció immobiliària i contractes de construcció; contractes d'arrendament d'ús diferent d'habitatge i préstecs hipotecaris (Llegir més).

DRET CONCURSAL

 • 20/03: Suspensió del termini del deure de sol·licitar concurs. Excepció: evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos de les parts en el procés (Llegir més).

DRET DE LA COMPETÈNCIA

 • 25/03: Suspensió de procediments i terminis en curs, tant administratius com processals, així com suspensió de terminis de prescripció i caducitat (Llegir més).

 • 25/03: Absència d'impacte en la persecució de càrtels i abusos de posició dominant. Especial vigilància de CNMC de preus i proveïment de mercats (Llegir més).

 • 25/03: Marc Temporal adoptat per la Comissió Europea (Llegir més).

ASSEGURANCES

 • 19/03: Impacte en l'operativa de les entitats del sector assegurador i en les pòlisses d'assegurança contractades (Llegir més).

DRET ADMINISTRATIU I URBANISME

 • 01/04: Indemnització i permís retribuït per al personal de les empreses adjudicatàries de contractes del sector públic (Llegir més).

 • 01/04: Suspensió de terminis administratius i contenciosos administratius i ampliació de terminis per recórrer en via administrativa (Llegir més).

 • 25/03: Mesures preses en matèria de contractació pública (Llegir més).

 • 23/03: Responsabilitat patrimonial de l'administració (Llegir més).

 • 17/03: Suspensió terminis d'execució de les obres de promoció privada a la ciutat de Barcelona (Llegir més).

DRET D'ESTRANGERIA I IMMIGRACIÓ

 • 19/03: Suspensió dels terminis administratius: suspensió dels termes i la interrupció dels terminis (Llegir més).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • 17/03: Suspensió de terminis en els procediments tramitats davant les diferents oficines de propietat industrial (Llegir més).

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

 • 23/03: Recomanacions davant possibles campanyes de phishing a través de missatges en apps de missatgeria instantània, correu electrònic i altres mitjans en relació al COVID-19 (Llegir més).

 • 23/03: Pronunciaments de les autoritats sobre el tractament de dades generades en relació amb el COVID-19 (Llegir més).

 • 23/03: Preguntes freqüents i respostes sobre el tractament de dades en el context del COVID-19 (Llegir més).