DWF-RCD AlertsCoronavirus (COVID-19): Notes informatives dels nostres advocats

La situació actual derivada del brot de COVID-19 que viu a Espanya està generant l'establiment de diferents mesures urgents, que se succeeixen en funció de l'evolució de la situació.

Per això, la nostra firma ha habilitat aquesta pàgina amb les últimes notes informatives eleborades pels nostres advocats per informar sobre l'afectació que la situació pot provocar en diferents paràmetres.

Aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mesura que hagin noves notes disponibles.

En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escrivint-nos a: info@dwf-rcd.law.

NOTA: El contingut dels presents documents es pot veure afectat o modificat per les futures decisions preses per les autoritats en la matèria.

DRET LABORAL - CORONAVIRUS (COVID-19)


 • 29/01/21: Nota informativa sobre la pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig de 2021 (Llegir més).

 • 02/10/20: RDL 30/2020 de mesures socials en defensa del treball (Llegir més).

 • 25/09/20: RDL 28/2020 de mesures a prendre per al treball a distància (Llegir més).

 • 29/06/20: RDL 24/2020 de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (Llegir més).

 • 12/05/20: Mesures especials en els expedients de regulació temporal d'ocupació derivats del COVID-19 i defensa de l'ocupació (Llegir més).

 • 12/05/20: Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional (Llegir més).

 • 23/04/20: Mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball (Llegir més).

 • 10/04/20: Nota interpretativa de la Direcció General de Treball relativa a la suspensió dels contractes temporals en el període de ERTE, i sobre l'abast del compromís d'ocupació (Llegir més).

 • 02/04/20: Mesures per a autònoms i treballadors: moratòries de les cotitzacions socials i ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, modificació de la prestació de cessament de l'activitat; subsidi d'atur excepcional per finalització del contracte temporal, subsidi extraordinari per a treballadors de la llar; requisits de compromís de manteniment de l'ocupació per optar l'exoneració en el pagament de quotes a la Seguretat Social; previsions per a empreses en concurs (Llegir més).

 • 01/04/20: Mesures interpretatives i garantidores de l'aplicació del permís retribuït recuperable (Llegir més).

 • 30/03/20: Mesures complementàries en matèria laboral: Nou permís retribuït (Llegir més).

 • 28/03/20: Noves resolucions respecte a la pròrroga de l'estat d'alarma i mesures complementàries (Llegir més).

 • 18/03/20: Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social. Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major i per causes objectives (econòmiques, tècniques, productives i organitzatives). Cotització en Seguretat Social i protecció per desocupació (Llegir més: nota informativa / document explicatiu sobre procedimients de suspensió de contractes).

 • 13/03/20: Mesures excepcionals en relació amb procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa major: clarificació de causes de força major i productives, exempcions de cotització a causes de força major. Introducció d'una clàusula de protecció a l'extinció de llocs de treball en períodes posteriors a la finalització de la suspensió (Llegir més).

DRET MERCANTIL I REGULATORI - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 12/06/20: Principals aspectes a considerar en el curs ordinari de les societats de capital i altres entitats privades (Llegir més).

 • 11/05/20: Característiques del 3er tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms (Llegir més).

 • 08/05/20: Nota informativa sobre el Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari (Llegir més).

 • 30/04/20: Anàlisi del comunicat conjunt de la CNMV i el Col·legi de Registradors d'Espanya sobre les juntes generals de les societats cotitzades (Llegir més).

 • 16/04/20: Característiques del 2n tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms (Llegir més).

 • 06/04/20: Limitacions a la inversió estrangera (Llegir més).

 • 31/03/20: Característiques del 1er tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms (Llegir més).

 • 26/03/20: Recomanacions en matèria d'autorització, modificació i altres procediments davant les autoritats supervisores del sistema financer (Llegir més).

DRET PROCESSAL, FAMÍLIA I PENAL - CORONAVIRUS (COVID-19)


 • 23/10/20: Nota informativa sobre el Decret Llei 34/2020 de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats (Llegir més).

 • 11/05/20: La incidència de l'Estat d'Alarma sobre qüestions de Dret de Família (Llegir més).

 • 20/04/20: L'arbitratge online com a mesura alternativa de resolució de conflictes davant l'actual escenari derivat del COVID-19 (Llegir més).

 • 20/04/20: Suspensió i interrupció de termini processals / Habeas corpus serveis de guàrdia, actuacions amb detinguts, i, en general, totes aquelles actuacions de caràcter urgent / Suspensió de les compareixences apud-acta (Llegir més).

 • 19/03/20: Compliment del règim de guarda compartida i individual, així com en relació amb el règim de relacions personals (estades i comunicació) (Llegir més).

 • 17/03/20: Contractes mercantils i civils: possibles conseqüències contractuals de l'apreciació de força major o cas fortuït, així com de l'alteració extraordinària de les circumstàncies existents en el moment de la signatura del contracte (Llegir més).

DRET FISCAL - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 01/06/20: COVID-19 Mesures tributàries (Llegir més).

 • 08/05/20: Nota informativa sobre el Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari (Llegir més).

 • 16/04/20: Fiscalitat de la deficiència, disminució i remissió en el pagament del lloguer (Llegir més).

DRET IMMOBILIARI - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 15/05/20: Efectes del COVID-19 en els contractes d'arres i contractes de compravenda d'immobles (Llegir més).

 • 15/05/20: Moratòria en el pagament de les rendes d'arrendament d'ús diferent a l'habitatge (Llegir més).

 • 23/04/20: Moratòria en el pagament del lloguer en contractes de lloguer de locals de negoci i ampliació del límit màxim de la línia d'avals de finançament per llogaters en situació de vulnerabilitat social i econòmica (Llegir més).

 • 01/04/20: Efectes de les darrers resolucions publicades al BOE: paralització de l'activitat de construcció, suspensió de denonaments per a llogaters vulnerables sense alternativa habitacional, pròrroga dels contractes de lloguer i moratòria en el pagament del lloguer (Llegir més).

 • 17/03/20: Incidència de l'emergència sanitària en el sector immobiliari a data 16-03-2020: Formalització de compravendes; promoció immobiliària i contractes de construcció; contractes d'arrendament d'ús diferent d'habitatge i préstecs hipotecaris (Llegir més).

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 29/05/20: Coronavirus (COVID-19): FAQs per a les start-ups en l'estat d'alarma (Llegir més).

DRET CONCURSAL - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 05/05/20: Mesures concursals (Llegir més).

 • 02/04/20: Aplicació dels ERTEs del Reial Decret llei 8/2020 del 17 de març per a empreses en concurs, competència per conèixer ERTEs derivats de la situació de COVID-19 d'empreses en concurs (Llegir més).

 • 20/03/20: Suspensió del termini del deure de sol·licitar concurs. Excepció: evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos de les parts en el procés (Llegir més).

ENERGIA - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 14/04/20: Mesures d'especial rellevància en el sector energètic (Leer más).

DRET DE LA COMPETÈNCIA - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 27/04/20: Suspensió de procediments i terminis en curs / Absència d'impacte en la persecució de càrtels i abusos de posició dominant. Especial vigilància de CNMC / Marc Temporal adoptat per la Comissió Europea (Llegir més).

ASSEGURANCES - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 19/03/20: Impacte en l'operativa de les entitats del sector assegurador i en les pòlisses d'assegurança contractades (Llegir més).

DRET ADMINISTRATIU I URBANISME - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 29/05/20: Sancions per incompliment durant l'estat d'alarma i les fases de desescalada (Llegir més).

 • 08/05/20: Novetats legislatives en matèria de contractació pública (Llegir més).

 • 01/04/20: Indemnització i permís retribuït per al personal de les empreses adjudicatàries de contractes del sector públic (Llegir més).

 • 01/04/20: Suspensió de terminis administratius i contenciosos administratius i ampliació de terminis per recórrer en via administrativa (Llegir més).

 • 25/03/20: Mesures preses en matèria de contractació pública (Llegir més).

 • 23/03/20: Responsabilitat patrimonial de l'administració (Llegir més).

DRET D'ESTRANGERIA I IMMIGRACIÓ - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 22/05/20: Mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d'estada i residència i / o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya per causa de l'COVID-19 (Llegir més).

 • 09/04/20: Suspensió dels terminis administratius: suspensió dels termes i la interrupció dels terminis (Llegir més).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL - CORONAVIRUS (COVID-19)


 • 08/02/21: DWF organitza un webinar sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual després del Brexit (Llegir més).

 • 16/04/20: Suspensió de terminis en els procediments tramitats davant les diferents oficines de propietat industrial (Llegir més).

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 25/05/20: Pronunciaments de les autoritats sobre el tractament de dades de localització i salut, i sobre l'ús de les tecnologies en la lluita cont la COVID-19, entre d'altres (Llegir més).

 • 03/04/20: Recomanacions en matèria de protecció de dades: teletreball i seguretat de la informació (Llegir més).

 • 03/04/20: Recomanacios en matèria de protecció de dades: bring your own device (Llegir més).

Farma i Privacitat - CORONAVIRUS (COVID-19)

 • 26/05/20: Restriccions a l'exportació a tercers països d'equips de protecció individual (Llegir més).