Actualidad

DWF-RCD | | Jorge Sarró Manel Pérez
Novedades tributarias incorporadas en la normativa catalana
Publicaciones

Con motivo de la aprobación de la “Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient” con fecha 30.04.2020 se ha publicado en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” el texto que incorpora importantes novedades fiscales.