Avís Legal

1. Titularitat del Lloc Web

D'acord amb el que es disposa a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina http://www.dwf-rcd.law (d'ara endavant, el “Lloc Web” o el “Portal”) és operada per Rousaud Costas Duran, S.L.P.(d'ara endavant “DWF-RCD”), amb C.I.F. B-63311898, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 35.938, Foli 188, Full B-271.1889, el domicili social de la qual es troba al carrer Escoles Pies 102, 08017, Barcelona.


2. Ús del Portal

El present Avís Legal (d'ara endavant, “Avís Legal”), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que DWF-RCD posa a disposició dels usuaris a través del Lloc Web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc Web es troben regulats a la Política de Privacitat.

D'aquesta manera, l'accés i ús del Lloc Web suposen que l'usuari del mateix (d'ara endavant, l’“Usuari”) accepta íntegrament i s'obliga a complir completament el present Avís Legal, la Política de Privacitat, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret.

L'accés al Lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

DWF-RCD es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del Lloc Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de DWF-RCD o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol dels mecanismes d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la seva utilització normal i funcionament.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal, o a DWF-RCD se sospiti raonablement que l’està incomplint, DWF-RCD es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi. Així mateix, DWF-RCD es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.


3. Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a DWF-RCD, o disposa si s’escau del dret d'ús i explotació d’aquests, i constitueixen, per tant, obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L'ús del Lloc Web per l'Usuari no suposa en cap cas la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els seus continguts i/o els signes distintius de DWF-RCD. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de DWF-RCD, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts del Lloc Web realitzada amb ànim de lucre o finalitats comercials.


4. Limitació de Responsabilitat

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Lloc Web es realitza en tot moment sota el seu sencer risc i responsabilitat, per la qual cosa DWF-RCD no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se del Portal. A aquest efecte, DWF-RCD únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del Lloc Web, quan aquests danys estiguin recollits en la legislació vigent.

En particular, DWF-RCD no serà responsable de:

- El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del Lloc Web. Referent a aquest punt, resultaran d'aplicació els termes recollits a l'apartat 5 del present Avís Legal.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

- Els danys i perjudicis de qualsevol mena produïts a l'Usuari que comportin fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés al Portal requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de DWF-RCD (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no correspon a DWF-RCD.

La inclusió de continguts al Lloc Web no constitueix de cap manera la prestació d'un servei d'assessorament jurídic. L'Usuari reconeix que, en la mesura en què l'aplicació del Dret a casos concrets no és automàtica, sinó que pot variar en funció de circumstàncies molt diverses, la informació recollida en els continguts és insuficient per a la presa de decisions de qualsevol naturalesa. Per això, la informació inclosa en els continguts no pot ser considerada com una alternativa a l'assessorament jurídic, i DWF-RCD desaconsella a l'Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.


5. Enllaços (Links)

El Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç (links) que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, DWF-RCD actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem que el comuniqui a DWF-RCD a través d'info@dwf-rcd.law. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Llocs Enllaçats no implica de cap manera que DWF-RCD tingui coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Llocs Enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat de DWF-RCD amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, DWF-RCD no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc al Portal, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de DWF-RCD. L'establiment d'aquest enllaç, no implica en cap cas l'existència de relacions entre DWF-RCD i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de DWF-RCD dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, DWF-RCD es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc Web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.


6. Generalitats

L'ús del Lloc Web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'Usuari està d'acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i DWF-RCD serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

Documentació relacionada