Àrees de pràcticaDret de la Competència

L’Àrea de Dret de la Competència de RCD assessora regularment entitats públiques, associacions professionals, empreses i multinacionals en tot tipus de sectors econòmics, tant a nivell domèstic com davant de la Unió Europea. Així mateix, també compta amb experts en matèries regulatòries i de compliment normatiu.

L’equip està integrat per advocats especialistes amb una dilatada experiència en les diferents àrees que conformen el Dret de la Competència, i assessora tant de forma preventiva com davant d’investigacions desenvolupades per les autoritats nacionals o europees.

ANTITRUST

 • Suport i assistència a clients investigats per la Comissió Europea (CE)/Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)/Autoritats autonòmiques de competència, per infraccions de càrtel o abusos de posició dominant. Assistència en inspeccions i en processos de sol·licitud de clemència o reducció de sancions.
 • Suport i assistència a empreses víctimes de càrtels de tercers. Accions de reclamació legal de danys i perjudicis.
 • Assistència a empreses o a start-ups víctimes d’abusos per part d’operadors dominants.
 • Elaboració de programes de formació i compliance en matèria de competència, per a empreses i associacions.
 • Anàlisis de riscos antitrust en processos de due diligence en operacions d’M&A.
 • Assessorament a empreses en projectes de col·laboració amb competidors (UTE, joint ventures, etc.) i/o acords de distribució amb clàusules d’exclusiva i/o restriccions a revendes.
 • Lobby: elaboració d’informes sobre modificacions regulatòries i/o impugnació de normes amb disposicions contràries a la lliure competència.

CONTROL DE CONCENTRACIONS

 • En operacions d'M&A, assessorament en matèria de control de concentracions econòmiques, que inclou l’avaluació de la necessitat de notificació davant la CNMC (o CE) per superar els llindars de facturació i/o quota de mercat. Coordinació d’aquests procediments (notificació abreujada o ordinària) i disseny i negociació de compromisos en operacions complexes.
 • Assessorament a empreses afectades per concentracions de tercers amb un important impacte en els seus mercats.

ALTRES ÀREES

 • Assistència a clients en litigis referits a infraccions de la normativa de competència deslleial (actes d’engany, confusió, explotació de la reputació aliena, etc.).
 • Assessorament i representació en qüestions de Dret de la UE de caràcter més general, com ajudes d’Estat, comerç, regulació sectorial o contractació pública.
 • Suport i assistència a empreses afectades per ajudes públiques concedides a tercers.