Àrees de PràcticaProcessal

Oferim assessorament i representació lletrada en l'àmbit contenciós a empreses i particulars, tant en procediments civils com mercantils. Plantegem el nostre assessorament amb un enfocament preventiu, per evitar o simplificar els processos judicials i aconseguir sempre una posició favorable pels interessos dels nostres clients

El nostre assessorament inclou des de l'avaluació dels riscos concrets de la posició del client, la definició d'estratègies en fase precontenciosa, el plantejament d'escenaris i alternatives de negociació i l'assegurament de proves necessàries per a l'eventual futur litigi, fins al plantejament i defensa en totes les instàncies de qualsevol tipus de procediment judicial davant els Jutjats de primera instància i mercantils, incloent l'arbitratge nacional i internacional, fins a l’execució final de la resolució obtinguda.

Treballem en estreta col·laboració amb la resta d'àrees de pràctica del despatx (especialment amb les àrees de mercantil, concursal, penal, immobiliari i fiscal) i comptem amb experiència en un ampli ventall de sectors. Ens caracteritzem per ser un equip experimentat, amb filosofia de pacte i per donar un servei de qualitat, tractant d'oferir alternatives i estratègies que aportin valor afegit a cada repte al què ens enfrontem.

SERVEIS

  • Mercantil: conflictes societaris, conflictes sobre interpretació, validesa i execució de contractes mercantils, responsabilitat d'administradors, impugnació d'acords socials, competència deslleial, etc.
  • Civil: responsabilitat civil en general, responsabilitat civil professional (advocats, procuradors, assessors fiscals, gestors, auditors, etc.), responsabilitat per danys i productes (product liability), conflictes en contractes civils, reclamacions de quantitat, reconeixement i execució de resolucions estrangeres, etc. Assessorem també en procediments de família, principalment en els casos en què hi ha components patrimonials en disputa i de successions
  • Propietat Intel·lectual i Industrial: defensa en litigis sobre marques, patents i dissenys i en conflictes sobre titularitat o drets de propietat intel·lectual, així com en matèria d'infracció dels drets a l'honor, la intimitat i la imatge
  • Dret Immobiliari i de la Construcció: defensa en litigis derivats d'arrendaments, drets de la propietat, de contractes d'obra, propietat horitzontal, vicis constructius, etc.
  • Comerç i Consum: defensa en matèria de publicitat i contractes d'agència, distribució, concessió i franquícia
  • Arbitratge Nacional i Internacional: representació en assumptes complexos, especialment en matèria mercantil
  • Procediment contenciós administratiu: l'equip de públic, administratiu i urbanisme ofereix assessorament en matèria de contenciós administratiu i acredita una amplíssima experiència en la defensa lletrada de recursos contenciosos administratius davant de totes les instàncies jurisdiccionals i en totes les àrees del Dret Administratiu i en procediments de defensa de drets fonamentals