Àrees de PràcticaDret Processal

Oferim assessorament i representació lletrada en l'àmbit contenciós a empreses i particulars, tant en procediments civils com mercantils. Plantegem el nostre assessorament amb un enfocament preventiu, per evitar o simplificar els processos judicials i aconseguir una posició favorable per als interessos dels nostres clients

El nostre assessorament processal inclou des de l'avaluació dels riscos concrets de la posició del client, la definició d'estratègies en fase precontenciosa, el plantejament d'escenaris i alternatives de negociació i l'assegurament de proves necessàries per a l'eventual futur litigi, fins al plantejament i defensa en totes les instàncies de qualsevol tipus de procediment judicial davant dels jutjats de primera instància i mercantils, incloent l'arbitratge nacional i internacional, fins a l’execució final de la resolució obtinguda.

Treballem en estreta col·laboració amb la resta d'àrees de pràctica del despatx (especialment amb les Àrees de Mercantil, Concursal, Penal, Immobiliari i Fiscal) i comptem amb experiència en un ampli ventall de sectors. Ens caracteritzem per ser un equip experimentat, amb filosofia de pacte i per donar un servei de qualitat, i tractem d'oferir alternatives i estratègies que aportin valor afegit a cada repte al qual ens enfrontem.

SERVEIS

  • Mercantil: Assessorament en diverses matèries de dret processal mercantil com ara conflictes societaris, conflictes sobre interpretació, validesa i execució de contractes mercantils, responsabilitat d'administradors, impugnació d'acords socials, competència deslleial, etc.

  • Civil: Responsabilitat civil en general, responsabilitat civil professional (advocats, procuradors, assessors fiscals, gestors, auditors, etc.), responsabilitat per danys i productes (product liability), incompliment contractual, conflictes en contractes civils, reclamacions de quantitat, reconeixement i execució de resolucions estrangeres, i en altres matèries relacionades amb el dret processal civil. També assessorem en procediments de família, principalment en els casos en què hi ha components patrimonials i de successions en disputa.

  • Propietat intel·lectual i industrial: Defensa en litigis sobre marques, drets de patents i dissenys i en conflictes sobre titularitat o drets de propietat intel·lectual, així com en matèria d'infracció dels drets a l'honor, la intimitat i la imatge i en general, tot allò relacionat amb el dret processal de marques i patents.

  • Dret processal immobiliari i de la construcció: Defensa en litigis derivats d'arrendaments, drets de la propietat, de contractes d'obra, propietat horitzontal, vicis constructius, judicis de construcció, etc.

  • Comerç i consum: Defensa en matèria de publicitat i contractes d'agència, distribució, concessió i franquícia. Assessorament en reclamacions per productes defectuosos i d’altres.

  • Arbitratge nacional i internacional: Representació en assumptes complexos, especialment en matèria mercantil.

  • Procediment contenciós administratiu: L'equip d’administratiu i urbanisme ofereix assessorament en matèria de dret contenciós administratiu i acredita una experiència amplíssima en la defensa lletrada de recursos contenciosos administratius davant de totes les instàncies jurisdiccionals i en totes les àrees del dret administratiu i en procediments de defensa de drets fonamentals i en matèria de responsabilitat administrativa.