Àrees de pràcticaDret Públic, Administratiu i Urbanisme

El departament de Públic, Administratiu i Urbanisme posseeix un sòlid prestigi en l’assessorament a administracions públiques en tots els seus nivells, així com en la interpretació i aplicació del dret administratiu

El departament està integrat per professionals amb una acreditada experiència tant en el sector públic com en l‘exercici privat de la professió. Els professionals de l’àrea col·laboren amb d’altres de la firma, experts en matèries directament relacionades amb les d’aquesta activitat (energia, fiscal, etc.).

El ventall de clients del departament és molt ampli i abasta a Administracions Públiques, tant a nivell local com autonòmic, institucions i organismes públics, universitats i centres d’investigació, centres hospitalaris, consorcis de dret públic, entitats financeres, empreses públiques, fons i particulars.

SERVEIS

  • Urbanisme: RCD assessora íntegrament en tots els processos urbanístics a propietaris, promotors, constructors i administracions, intervenint en tot tipus d’operacions des de la redacció i tramitació d’instruments de planejament general i derivats; redactant instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació); assessorant en l’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores; assessorant en expedients d’obtenció de llicències en tot tipus de classe de sòl i intervenint en procediments de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors, així com en la redacció i tramitació de convenis urbanístics
  • Contractació pública: El despatx té una acreditada trajectòria en els assumptes relatius a la contractació pública, on ha assessorat tant a poders adjudicadors com a licitadors en tot el procés contractual fins a l’adjudicació, actuant, en el seu cas, davant dels Tribunals de contractes del sector públic
  • Procediments administratius: El despatx té una dilatada experiència en la defensa dels interessos dels clients en totes les fases del procediment administratiu, redactant al·legacions i formulant recursos administratius, així com assessorant en la finalització convencional dels mateixos
  • Procediment contenciós administratiu: RCD acredita una amplíssima experiència en la defensa lletrada de recursos contenciosos administratius davant de totes les instàncies jurisdiccionals i en totes les àrees del dret administratiu i en procediments de defensa de drets fonamentals
  • Medi ambient: L’experiència de RCD en dret ambiental abasta a totes les matèries amb incidència ambiental (aigua, energia, residus, sòls contaminats, protecció de l’aire, contaminació acústica, seguretat industrial, graveres) i va des de la redacció d’informes i dictàmens, intervenció en avaluacions d’impacte ambiental i tramitació d’autoritzacions i llicències ambientals
  • Subvencions públiques: RCD assessora a entitats públiques, sol·licitants i beneficiaris de subvencions públiques en tot el procediment de l’activitat de foment de l’Administració; assessorant en procediments de reintegrament de subvencions
  • Organització administrativa: La firma està especialitzada en la regulació d’entitats del sector públic, inclosa la seva normativa orgànica i ha participat activament en el desenvolupament de nombrosos estudis previs i en la redacció de lleis i reglaments en aquestes matèries. RCD ha participat en processos de creació d’ens instrumentals: consorcis, mancomunitats, fundacions, i societat mixtes
  • Expropiació forçosa: RCD assessora a entitats públiques i particulars en expedients expropiatoris: justipreus, valoracions mutus acords, intervencions en el Jurat d’expropiació. Així mateix, presta els seus serveis en expedients expropiatoris per ministeri de la Llei i en expedients reversionals
  • Responsabilitat patrimonial de l’Administració: Assessorament jurídic tant a entitats públiques com a particulars en processos administratius de reclamació d’indemnització
  • Béns i serveis: RCD ofereix el seu suport tant a administracions com a particulars respecte a béns i serveis públics, actuant en expedients d’afectació i desafectació i assessorant a les entitats públiques en les seves relacions amb els concessionaris i a les empreses gestores de serveis públics en totes les fases de concursos públics, redacció dels contractes de gestió i seguiment de l’execució