Canal de Denúncies

El Grup RCD posa a la seva disposició aquest Canal de Denúncies com a part del Sistema intern d'informació per a facilitar la comunicació d'irregularitats que puguin suposar un incompliment a l'empara de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquest Canal està a la disposició d'accionistes, partícips, consellers, empleats, becaris, personal d'Empreses de Treball Temporal (ETT), agents, mediadors, col·laboradors, proveïdors i persones que treballin per a o sota la seva supervisió, exempleats (relació laboral finalitzada), candidats a un lloc de treball.

El Grup RCD posa a la seva disposició les següents vies d'accés:

• Plataforma corporativa accessible a través del següent enllaç: Canal de denúncies. La comunicació pot presentar-se de manera anònima.
• Correu electrònic: canaldenuncia@rcd.legal
• Correu postal: c/ Escoles Pies nº102, 08017 Barcelona (Att. Directora RH i/o Responsable de Compliment Normatiu)
• Via telefònica: 900.905.460
• Reunió presencial, el sol·licitant haurà de dirigir la petició a través d'alguna de les vies de comunicació anteriorment esmentades.

Addicionalment a aquestes vies d'accés, l'informant pot dirigir-se davant l'Autoritat Independent de Protecció a l'Informant.