Àrees de PràcticaAssegurances

RCD ofereix assessorament integral a les companyies asseguradores i reasseguradores de vida i no vida, mediadors i altres operadors del sector, tan en l’àmbit nacional com internacional

L’equip compta amb experiència nacional i internacional en la resolució de sinistres a través de la mediació, l’arbitratge i els tribunals de justícia, amb experiència en grans i complexos casos.

Àmplia experiència en:

Responsabilitat civil professional i danys personals

Redacció i actualització de pòlisses i de tot tipus de contractes. Gestió de sinistres fins la seva completa liquidació mitjançant transacció amistosa o per resolució judicial, portant la defensa en tot el territori nacional.

Responsabilitat civil mèdica i sanitària

Defensa dels professionals sanitaris en els tribunals per compte de les asseguradores i tramitació, establiment de reserves, actualització i emissió de borderaux mensuals amb informació detallada i actualitzada sobre la situació del sinistre.

Reassegurança

Redacció de tractats i contractes i assessorament en la redacció i interpretació de clàusules específiques (claims control, claims cooperation, follow the fortunes, follow the settlements, as original, etc.)

Ciber riscos i protecció de dades personals

Cobertura legal per a una millor seguretat informàtica i protecció dels consumidors en l’àmbit de la seva privacitat. Assessorament integral en la normativa de protecció de dades personals, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Regulatori

Assessorament integral en matèria de compliment normatiu, disseny de polítiques d’adaptació a Solvencia II; defensa en inspeccions davant el supervisor i acords de distribució a través de xarxes d’altres asseguradores, entre d’altres.

Assessorament fiscal a les asseguradores

Anàlisi de l‘impacte de la localització de riscos en programes internacionals d’assegurances i de l’IVA en les prestacions de serveis intragrup i en la cobertura de riscos, la constitució i gestió de captives.

Normatives de preus de transferència en operacions de reassegurança, planificació de la inversió a l’estranger, fiscalitat de producte i representació fiscal d’ asseguradores que operen en Lliure Prestació de Serveis (LPS) o a través de sucursals, entre d’altres.