Àrees de PràcticaAssegurances

RCD ofereix assessorament integral a les companyies asseguradores i reasseguradores de vida i no vida, mediadors d'assegurances i altres operadors del sector i actua en l'àmbit nacional i internacional

L'equip compta amb experiència nacional i internacional en la resolució de sinistres a través de la mediació, l'arbitratge i els tribunals de justícia, amb experiència en grans i complexos casos.

Entre els nostres serveis destaquem:

Regulatori

En temes regulatoris d'assegurances, prestem assessorament integral en les seves operacions ordinàries i estratègiques, reestructuracions, M&A, cessió de cartera, expansió internacional, acords de distribució d'assegurances amb partners o a través de xarxes d'altres asseguradores i qualsevol àrea en matèria de compliment normatiu, incloent la defensa en inspeccions davant del supervisor, entre d'altres. Especial atenció a la protecció dels consumidors en l'àmbit de la seva privacitat. Assessorament integral en la normativa de protecció de dades personals, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Assessorament fiscal a les asseguradores

Anàlisi de l'impacte de la localització de riscos en programes internacionals d'assegurances i de l'IVA en les prestacions de serveis intragrup i en la cobertura de riscos, la constitució i gestió de captives. Normatives de preus de transferència en operacions de reassegurança, planificació de la inversió a l'estranger, fiscalitat d'assegurances, fiscalitat de producte i representació fiscal d'asseguradores que operen en Lliure Prestació de Serveis (LPS) o a través de sucursals, entre d'altres.

Desenvolupament de negoci, pòlisses i sinistres en qualsevol ram d'assegurança

Redacció i actualització de pòlisses i de tot tipus de contractes en l'àmbit de l'assegurança de vida (negoci unit linked, participació en beneficis ...) i no vida (incloent, entre d'altres, assegurances de responsabilitat civil professional, danys personals o materials, ciber, programes internacionals) tant a través de pòlisses individuals com col·lectives, tant en grans riscos com en negocis retail. Gestió de sinistres fins a la seva completa liquidació mitjançant transacció amistosa o per resolució judicial; defensa en tot el territori nacional.

Reassegurances

Redacció de tractats i contractes i assessorament en la redacció i interpretació de clàusules específiques (claims control, claims cooperation, follow the fortunes, follow the settlements, as original, etc.).

Insurtech

Assessorament en el desenvolupament de nous models de negoci basats en la innovació en assegurances en qualsevol fase de la cadena de valor de l'assegurança, incloent la gestió de dades per al disseny, producció o venda d'assegurances o la gestió de sinistres. Suport legal en la creació de vehicles d'inversió, en el procés d'autorització dels nous operadors i en la seva operativa, considerant les particularitats del model d'emprenedoria, en el si del sector assegurador.

Nous models de distribució

Assessorament legal per al disseny d'estratègies de distribució adaptades al context normatiu derivat de la nova Directiva de Distribució d'Assegurances (IDD), elaboració d'acords, suport en el disseny d'estratègies multicanal i optimització de processos de venda.