Àrees de PràcticaPrivate Wealth

RCD compta amb un equip específic, àmpliament reconegut al mercat jurídic, especialista en l'assessorament fiscal a clients privats

Conjuntament amb el Departament de Dret Fiscal, en el qual està integrada la pràctica de Private Wealth, i amb els grups de societari i financer, l'àrea presta un assessorament jurídic i tributari en la gestió de patrimonis, amb l'objectiu d'obtenir una optimització de la càrrega fiscal d'acord amb la normativa vigent.

Els professionals assessoren concretament en matèries com ara:

 • Planificació fiscal

 • Anàlisi d'inversions financeres i empresarials

 • Constitució i assessorament de family offices

 • Protocols familiars, family governance, fiscalitat de l'empresa familiar, gestió patrimonial familiar i successió de l'empresa familiar

 • Fiscalitat internacional: projectes d'internacionalització d'empreses i grups de societats, així com gestió fiscal d'inversions a executar a Espanya

 • Controvèrsies i litigis vinculats a patrimonis

 • Actius immobiliaris: assessorament i vehicles d'inversió

 • Societats d'inversió de capital variable (sicav). Unit Link

 • Expatriats i impatriats: assessoria fiscal als professionals que traslladen la seva activitat i actius a l'estranger o professionals que s’estableixen a Espanya (mobilitat internacional)

 • Professionals d'elit i clubs esportius: prestació de suport jurídic i fiscal a les necessitats específiques d'assessorament fiscal que tenen els professionals d'elit, especialment els esportistes i els seus clubs

 • Entitats financeres: assessorament a divisions de banca privada i bancs en matèria reguladora (fiscalitat de productes, procediments i normes d'obligat compliment)