Àrees de PràcticaPrivate Wealth

RCD compta amb un equip específic, àmpliament reconegut al mercat jurídic, especialista en l’assessorament fiscal a clients privats

Conjuntament amb el departament de Dret Fiscal, en el qual està integrada la pràctica de Private Wealth, i amb els grups de Societari i Financer, l’àrea presta un assessorament jurídic i tributari en la gestió de patrimonis, amb l’objectiu d’obtenir una optimització de la càrrega fiscal d’acord amb la normativa vigent.

Sempre en un marc d’estricta confidencialitat, els professionals assessoren concretament en matèries tals com:

  • Planificació fiscal
  • Constitució i assessorament de family offices
  • Anàlisi d’inversions financeres i empresarials.
  • Actius immobiliaris: assessorament i vehicles d’inversió
  • Controvèrsies i litigis vinculats a patrimonis
  • Protocols familiars i successions
  • Fiscalitat Internacional: projectes d’internacionalització de grups de societats així com gestió fiscal d’inversions a executar a Espanya
  • Expatriats i impatriats: assessoria fiscal als professionals que traslladen la seva activitat i actius a l’estranger o professionals que vénen a establir-se a Espanya
  • Professionals d’elit i clubs esportius: prestació de suport jurídic i fiscal a les necessitats específiques d’assessorament fiscal que tenen els professionals d’elit, especialment els esportistes i els seus clubs
  • Entitats financeres: assessorament bancs i divisions de banca privada en matèria reguladora (fiscalitat de productes, procediments i normes d’obligat compliment)