Principis generals sobre protecció de dades personals

Des del Grup RCD atorguem la màxima importància a la protecció i la seguretat de les dades personals. El nostre objectiu és que totes les empreses integrants del Grup RCD no només ofereixin un excel·lent servei, sinó que també siguin referents en la protecció de la privacitat. Per tant, forma part de la nostra naturalesa complir amb tots els requisits legals a l'hora de recopilar i tractar dades personals. Aquests requisits inclouen, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, "RGPD"); la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, "LOPDGDD") i, qualsevol de les altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor en cada moment.

Aquesta política recull els principis generals sobre protecció de dades i les mesures que el Grup RCD s'aplica per protegir els drets i les llibertats de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

1. SOCIETATS DEL GRUP RCD

El Grup RCD ofereix els seus serveis a través de les següents societats:

 • Rousaud Costas Duran, S.L.P. - Escoles Pies, 102 (08017) de Barcelona.

 • Rousaud Costas Duran Abogados, S.L.P.U. - Serrano, 116 20 3º (28006) de Madrid.

 • Rousaud Costas Duran Valencia, S.L.P.U. - Calle Colón, 31 (46004) de València.

 • DWF-RCD Andalucía, S.L.P. - San Fernando, (41004) de Sevilla.

 • RCD Tax and Legal Advisors, S.L.P.U. - Escoles Pies, 102 (08017) de Barcelona.

 • RCD Concursal, S.L.P. - Escoles Pies, 102 (08017) de Barcelona.

 • Gestart Assessors, S.L.U. - Escoles Pies, 102 (08017) de Barcelona.

 • Gestart Asesoramiento Empresarial, S.L.U. - Serrano, 116 20 3º (28006) de Madrid.

 • 2. ELS NOSTRES PRINCIPIS

  A l'hora de tractar dades personals, el Grup RCD contempla i aplica els següents principis:

  Principi de licitud: El tractament de dades personals sempre requereix una base legal.

  Principi de transparència: Tot interessat ha de ser capaç de comprendre el tractament de les seves dades personals.

  Principi de limitació de la finalitat: Les finalitats per les quals es tracten les dades personals han d'identificar-se clarament amb antelació i definir-se en el moment de la recollida. En conseqüència, les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  Principi de minimització de les dades: Les dades personals objecte de tractament han de ser adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

  Principi d’exactitud: Les dades personals s'han de conservar de forma correcta i completa i mantenir-se actualitzades. S'hauran de prendre les mesures raonables per esborrar, corregir, complementar o actualitzar les dades que siguin inexactes o estiguin incompletes o desactualitzades.

  Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals només s'han de conservar durant el temps que sigui estrictament necessari per a l'objectiu del tractament o segons ho permetin altres regulacions legals.

  Principi d'integritat i confidencialitat: En el tractament de dades personals, cal prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades de forma apropiada, en particular davant del tractament no autoritzat o il·legal, a la pèrdua accidental i a la destrucció o danys accidentals.

  3. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
  Si desitja informació sobre el tractament de les dades personals recollides mitjançant els canals de comunicació disponibles en els nostres llocs web, preguem que consulti a les següents polítiques de privacitat: https://www.rcd.legal/ca/politica-privacitat (Rousaud Costas Duran, S.L.P.) i http://www.ges-start.com/ca/politica-de-privacitat/ (Gestart Assessors, S.L.U.).

  Aquesta Política conté els principis generals sobre protecció de dades personals del Grup RCD que resulten d'aplicació a totes les societats del Grup i fa referència de manera general a aquells principis que contemplen i apliquen a totes les societats del Grup RCD.

  La principal finalitat per a la qual tractem dades personals és la prestació dels nostres serveis, però les societats del Grup RCD presten una gran varietat de serveis mitjançant els quals es tracten dades personals. Amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, el Grup RCD pot tractar les dades personals per les següents raons:

  • Elaborar propostes de serveis;

  • Verificar antecedents documentals i/o potencials conflictes d'interès;

  • Mantenir informats els nostres clients i potencials clients sobre novetats legals i/o sobre els nostres serveis, mitjançant l'enviament d'alertes, newsletters, invitacions a esdeveniments o comunicacions similars;

  • Complir amb les nostres obligacions legals, com ara les relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme;

  • Millorar els nostres serveis i implementar mesures per a la satisfacció dels nostres clients;

  • Gestionar la nostra política de comunicació i relació amb els mitjans de comunicació;

  • Verificar el compliment de les nostres pròpies polítiques de compliance;

  • Gestionar les dades dels candidats en processos de selecció presents o futurs per tal de gestionar els processos de captació de talent.
  4. LICITUD DEL TRACTAMENT DE DADES
  De conformitat amb el Principi de licitud, tot tractament de dades realitzat pel Grup RCD té la pertinent base legal.

  El Grup RCD pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) quan resulti necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per les empreses del Grup RCD; (B) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de les empreses del Grup RCD i (D) segons sigui necessari per al compliment d'un contracte del qual vostè sigui part o per l'aplicació de mesures precontractuals.

  5. DRETS DELS INTERESATS
  La protecció dels drets i llibertats de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals és una prioritat clau per a totes les societats del Grup RCD. Per garantir aquesta protecció, l'interessat compta, entre d'altres, amb els següents drets:

  • Informació: S'informarà els interessats de manera àgil i transparent sobre com es tractaran les seves dades. Això s'aplica tant si les dades personals s'obtenen directament de la persona interessada com si són recopilades per altres organismes (recollida per part de tercers).

  • Accés: Els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment informació sobre les seves dades personals emmagatzemades i/o processades, així com una còpia de les seves dades personals emmagatzemades i/o processades.

  • Rectificació: Els interessats poden sol·licitar en qualsevol moment que es corregeixin o es completin les dades personals que siguin falses o incompletes, per exemple, si un nom o una adreça són incorrectes.

  • Supressió: Els interessats poden sol·licitar que se suprimeixin les seves dades personals. Aquest dret s'aplicarà sempre que no entri en conflicte amb obligacions o drets existents, per exemple, obligació d'emmagatzematge segons la legislació vigent.

  • Limitació del tractament: Els interessats poden sol·licitar que les seves dades personals es restringeixin, per exemple, si són inexactes.

  • Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries en qualsevol moment. Per a altres finalitats, aquesta objecció és possible sota certes condicions, depenent de les circumstàncies personals particulars de l'interessat.

  • Decisió individual automatitzada cas per cas: En el context de transaccions comercials eficients, els interessats només estan subjectes a una decisió automatitzada cas per cas si aquesta és legal, per exemple, en el context del compliment d'un contracte. S'informarà els interessats sobre els procediments de tractament automatitzat corresponents.

  • Portabilitat de les dades: En cas que l'interessat vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, podrà sol·licitar, sempre que resulti tècnicament possible, el trasllat de les seves dades personals al nou responsable del tractament.
  El Grup RCD garanteix que si l'interessat ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica podrà retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Per a l'exercici dels seus drets, els interessats poden enviar una comunicació per escrit a Rousaud Costas Duran, S.L.P. Carrer de les Escoles Pies, 102 de Barcelona (08017), indicant el seu nom, cognoms, adreça o enviant un correu electrònic a: privacy@rcd.legal. Si es tenen dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html). Així mateix, l'interessat té dret a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

  6. TRACTAMENT PER PART DE TERCERS I CESSIÓ DE DADES PERSONALS

  Depenent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones: (a) personal autoritzat del Grup RCD o els seus representants actuant en nom del Grup RCD, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables; (B) autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables; (C) tercers/encarregats del tractament (proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de RCD). Tot això, només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i després d’haver formalitzat el corresponent contracte d'encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades.

  Sempre que les dades personals siguin tractades per proveïdors de serveis o col·laboradors externs en nom de qualsevol de les societats integrants del Grup RCD, s'han de prendre les mesures adequades per garantir la protecció de les dades personals en el tractament.

  El Grup RCD no comunica dades a tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, a conseqüència de la relació amb l'interessat és possible que comuniquem les seves dades a: (1) les societats pertanyents, en cada moment, al Grup RCD; (2) altres despatxos d'advocats i/o professionals amb els quals puguem col·laborar, sempre que ens hagi atorgat el seu consentiment per a això; (3) organismes i/o autoritats competents en els casos que hi hagi un requeriment i/o una obligació legal.

  En els casos en què sigui necessari transferir dades personals a destinataris ubicats en països que no pertanyen a la UE, o que no garanteixin un nivell de protecció equiparable al derivat del Reglament (UE) 2016/679, ho fem únicament donant compliment als requisits i garanties establerts legalment.

  7. SEGURETAT DE LES DADES, AVALUACIÓ DE L’IMPACTE I DISSENY TECNOLÒGIC
  Apliquem totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir el tractament de les dades personals. Aquestes inclouen, en particular, mesures per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades personals, inclosa la capacitat de recuperació dels sistemes i serveis.
  En totes les operacions de tractament, es tenen en compte els riscos per als drets i llibertats dels interessats a l'hora de seleccionar les mesures tècniques i organitzatives. En el cas que els riscos siguin elevats, els processos de tractament estaran subjectes a un control addicional dels riscos i les mesures.
  En tractar les dades personals, el Grup RCD observa el principi de "protecció de les dades mitjançant el disseny de la tecnologia i valors predefinits adequats per a la protecció de les dades" (privacitat de les dades per disseny/per defecte).
  Les mesures tècniques i organitzatives es revisen regularment en termes d'efectivitat i s'ajusten segons sigui necessari, tenint en compte els últims avenços tècnics. Això també s'aplica a les mesures tècniques i organitzatives quan es tracta de proveïdors de serveis o socis externs. No obstant això, tot i la implementació diligent d'aquestes mesures, l'interessat ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. El Grup RCD no és responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les dades personals i la informació.

  8. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ
  El Delegat de Protecció de Dades del Grup RCD (privacy@rcd.legal) revisa i actualitza aquesta Política anualment.
  Si no entén algun o diversos dels aspectes de la present Política o té qualsevol dubte referent a això, preguem que ens remeti un correu electrònic a privacy@rcd.legal.

  Data de l'última actualització: desembre de 2022.