Politica de privacitat

Per a Rousaud Costas Duran, S.L.P. (en endavant, "DWF-RCD") la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web www.dwf-rcd.law (en endavant, el "Lloc Web") com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del mateix (d'ara endavant i conjuntament, "vostè" o l’ "usuari" i de forma plural, "vostès" o els "usuaris") és molt important.

En aquest sentit, DWF-RCD es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, RCD complirà amb les premisses establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i qualssevol altres regulacions correlatives d'aplicació en vigor en cada moment.

La present Política de Privacitat és aplicable, exclusivament, a aquelles dades personals obtingudes mitjançant els canals de comunicació disponibles al Lloc Web (incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, els correus electrònics i números de telèfon). D’acord amb allò esmentat anteriorment, instem tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta política de privacitat amb la finalitat d'informar-se sobre el tractament de les seves dades recollides mitjançant els canals de comunicació disponibles al Lloc Web. Així mateix, preguem llegir els Principis Generals sobre protecció de dades personals que resulten d'aplicació a totes les societats del Grup DWF-RCD.
En base a això, DWF-RCD informa de la seva Política de Privacitat per tal de fer coneixedors els usuaris del Lloc Web sobre el tractament de les seves dades:

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Rousaud Costas Duran, S.L.P. C.I.F.: B-63311898.

Adreça postal i telèfon:

 • BARCELONA: Carrer de les Escoles Pies, 102 de Barcelona (08017).
  Telf. (+34) 93 503 48 68.
 • MADRID: Carrer de Serrano, 116 de Madrid (28006).
  Telf. (+34) 91 758 39 06.
 • VALÈNCIA: Gran Vía del Marqués del Turia,55 València (46005).
  Telf. (+34) 96 113 44 68.

 • Contacte Delegat de Protecció de Dades: privacy@dwf-rcd.law

  2.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades?
  A través dels correus electrònics remesos i/o trucades rebudes, DWF-RCD recull i tracta les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d'atendre i gestionar les sol·licituds, qüestions i/o consultes realitzades. En definitiva, prestar-li el servei sol·licitat.
  Així mateix, sempre que remeti el seu currículum vitae o informació professional, a l'adreça habilitada específicament per a això en el Lloc Web (rrhh@dwf-rcd.law), tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar el currículum i informació rebuda dels candidats per a processos de selecció presents i/o futurs.

  3.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Les bases legals per a l'atenció i gestió de les sol·licituds, qüestions i/o consultes realitzades són l'existència d'una relació precontractual i/o contractual, si s’escau, a més de l'interès legítim de DWF-RCD. Pel que fa al tractament de les seves dades personals per gestionar la seva possible candidatura en els processos de selecció de DWF-RCD, la base legal és el seu consentiment atorgat al remetre'ns el seu currículum i informació personal a l'adreça habilitada per a això. És a dir, l'acció de remetre'ns aquesta informació constitueix una clara acció afirmativa a tractar les seves dades personals i, considerar-lo com a potencial candidat.

  4.- Per quant de temps conservarem les seves dades?
  DWF-RCD tractarà les seves dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  El criteri que seguim per a això ve determinat per (a) la finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquest finalitat; (B) les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-la en qualsevol moment, i (c) períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

  Tingueu present que, en alguns casos, DWF-RCD podrà conservar les seves dades durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, requeriments, responsabilitats i obligacions legals, contractuals o deontològiques, termini durant el que estran degudament bloquejades.

  5.- Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?
  L'informem que les seves dades personals no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment exprés. No obstant això, com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres és possible que comuniquem les seves dades a: (1) les societats pertanyents, en cada moment, al Grup DWF-RCD; (2) altres despatxos d'advocats i/o professionals amb els quals puguem col·laborar, sempre que ens hagi atorgat el seu consentiment per a això; (3) organismes i/o autoritats competents en els casos que hi hagi un requeriment i/o una obligació legal.

  6.- Qui podrà accedir a les seves dades de caràcter personal?
  Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones: (a) personal autoritzat del Grup DWF-RCD o els seus representants actuant en nom del Grup DWF-RCD, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables; (B) autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables; (C) tercers/encarregats del tractament (proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions d’DWF-RCD). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i d’haver celebrat el corresponent contracte d'encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

  7.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a DWF-RCD si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.

  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.

  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.

  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • Dret a oposar-se al tractament: DWF-RCD deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, DWF-RCD li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.

  • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.


  • Si vostè hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

   Per a l'exercici dels seus drets, els usuaris hauran d'enviar una comunicació per escrit a Rousaud Costas Duran, S.L.P. Carrer de les Escoles Pies, 102 de Barcelona (08017), indicant el seu nom, cognoms, adreça o enviar un correu electrònic a: privacy@rdwf-rcd.law. Si es tenen dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets dels quals disposa l’Agencia Española de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).
   L'informem del dret que li assisteix a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, específicament, davant l’Agencia Española de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

   8.- Com protegim les seves dades personals?
   Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, DWF-RCD aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, DWF-RCD prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en el disseny del sistema de tractament de les dades com en el moment del mateix tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d'aquestes mesures, l'usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. DWF-RCD no és responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

   9.- Confidencialitat
   Els professionals que treballen a DWF-RCD i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que aquells relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis requerits a DWF-RCD, si s'escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

   10.- Xarxes socials
   DWF-RCD té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per DWF-RCD.

   DWF-RCD tractarà les dades per a cada xarxa social segons les normes establertes a l'efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari, des de DWF-RCD podrem informar als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni l'efecte .

   DWF-RCD no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

   11.- Enllaços
   El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines webs. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull en el Lloc Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d'altres pàgines web amb les quals enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

   12.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat
   Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. DWF-RCD es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web, pel que li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l'hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d'aquest. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

   En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades i conservaran plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació en cada moment.

   13.- Informació addicional

   • Política sobre ús infantil. Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, posi’s en contacte amb nosaltres a traves de privacy@dwf-rcd.law.

   • Categoria especial de dades personals. No recaptarem ni tractarem qualssevol dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que els mateixos ens els hagin proporcionat explícitament.

   • Presa automatitzada de decisions. No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l'elaboració de perfils (profiling), llevat que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, li informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d'aquest processament per a vostè.

   • Actualització de les dades. Resulta fonamental que les dades personals que tenim sobre vostè estiguin actualitzades i siguin exactes. Conseqüentment, preguem que ens comuniqui, de forma immediata, qualsevol modificació de les seves dades personals, amb la finalitat que la informació que tingui DWF-RCD aquest en tot moment actualitzada i no contingui errors.

   • Consultes i/o dubtes relatius a la política de privacitat. Si no entén algun o diversos dels aspectes de la present Política de Privacitat o té qualsevol dubte referent a això, preguem que ens remeti un correu electrònic a privacy@dwf-rcd.law.   Data de l’última actualització: setembre del 2019.