Àrees de pràcticaImmobiliari i Construcció

L'Àrea de Dret Immobiliari i de la Construcció compta amb professionals amb una sòlida experiència en l'assessorament integral a promotors, constructors i altres agents que intervenen en el mercat immobiliari espanyol

Amb un equip multidisciplinari, format tant per advocats especialistes immobiliaris com per professionals de diferents branques del dret, amb coneixement específic del sector immobiliari i de la construcció i que garanteixen un servei integral als clients (urbanisme, fiscal, financer, concursal, mercantil, etc.).

El departament ofereix assessorament tant a persones físiques com a entitats vinculades a l'àmbit del finançament, promoció i construcció: fons d'inversió, grans grups promotors, constructors i entitats financeres.

SERVEIS

El nostre despatx presta serveis de suport legal en diferents fases dels processos immobiliaris i de construcció que inclouen:

  • Assessorament en estructures i finançament de projectes i inversions immobiliàries incloent: estructures d'inversió i desinversió immobiliàries, finançament de projectes immobiliaris i la creació i gestió de fons d'inversió i societats immobiliàries. Anàlisi i regularització d'actius: due diligence d'actius i societats immobiliàries, optimització de carteres immobiliàries (regularització de llicències, segregacions, agrupacions, excessos de cabuda, etc.) i constitució de règims de propietat horitzontal simple i de complexos immobiliaris. Contractació: assessorament en operacions d'adquisició d'actius (sòls, habitatges, locals, hotels, centres comercials etc.) i societats immobiliàries, així com en actuacions preparatòries (opcions de compra, promeses, arres, compravendes, dacions en pagament, cessions, entre d’altres), constitució i cancel·lació de drets reals, promoció delegada, negociació de contractes de construcció, project management i d’altres vinculats a la promoció delegada, contractes de gestió d'edificis d'oficines i hotels, així com contractes d'arrendament i lease–back. Promoció i construcció immobiliària

  • Assessorament en tot allò relacionat amb fons d'inversió immobiliària, gestió de carteres d'actius immobiliaris, i d’altres

  • Constitució i assessorament legal a societats cotitzades anònimes d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMIS)

  • Assessorament en la redacció i tramitació dels instruments de planificació, així com en l'obtenció de llicències i canvis d'ús

  • Defensa de processos urbanístics en les diferents fases, tant en fase administrativa com contenciosa, i en processos de responsabilitat patrimonial de l'administració pública. Participació i assessorament en l'actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores

  • Assessorament en temes de gestió hotelera