Àrees de pràcticaProtecció de Dades i Privacitat

Assessorem empreses de múltiples sectors en tot allò relatiu a la normativa de dades personals i privacitat, amb especial focus en l'àmbit del comerç electrònic

Oferim un servei integral en aquest camp i comptem amb un equip integrat per advocats experts en protecció de dades, amb llarg recorregut en l'assessorament a empreses i professionals en tots els aspectes jurídics relacionats amb la protecció de dades personals i comerç electrònic.

Protecció de dades personals

La nostra àrea de pràctica en aquesta matèria es caracteritza per un coneixement i experiència profunds en l'assessorament sobre obligacions i drets continguts en el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPDE) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

A més, el nostre valor afegit és el coneixement transversal aplicable a cada cas, tant de la normativa general (com l'Estatut dels Treballadors) com de l'específica de cada sector (telecomunicacions, sanitat, assegurances, serveis de la societat de la informació, transport , gran consum, etc.), cosa que ens permet identificar i solucionar les necessitats i problemàtiques a les que s'enfronten els nostres clients.

Projectes habituals

 • Adaptació al RGPDE, LOPDGDD i normativa de desenvolupament

 • Auditoria legal i de sistemes d'informació per a la verificació de la correcta implantació de les mesures de seguretat exigides

 • Assistència legal i representació en procediments relacionats amb la protecció de dades

 • Elaboració de Codis Tipus sectorials

 • Elaboració de protocols de seguretat, registres d'activitats de tractament, documents de legitimació i polí-tiques de seguretat

 • Assessorament i elaboració de mesures de responsabilitat proactives per garantir que els tractaments realitzats són conformes a RGPDE, que efectivament les mesures estan implantades i que s'està en condicions de demostrar-ho (política de protecció de dades des del disseny i per defecte, protocols d’actuació davant d'exercicis de drets dels afectats, protocols d'actuació davant incidents de seguretat, protocols de retenció i esborrat de dades, protocols de videovigilància, protocols de contractació de proveïdors, ...)

 • Assessorament en projectes de transferències internacionals de dades i normes corporatives vinculants (Binding Corporate Rules)

 • Opinions legals i assessorament per al compliment i observança del conjunt d'obligacions previstes en la normativa

 • Anàlisi o assessorament sobre els riscos que un determinat producte o servei pot comportar per al dret de protecció de dades dels afectats les dades dels quals es tracten (EIPD)

 • Elaboració de contractes amb implicacions especials en matèria de protecció de dades (outsourcing, prestacions de serveis intragrup, campanyes publicitàries, call-centers, contractes d'agència, lloguer de bases de dades, etc.)

 • Participació en les fases de due diligence i negociació de contractes i garantia vinculades a operacions mercantils

 • Serveis de suport al delegat de Protecció de Dades o Data Protection Officer (DPO)

 • Assessorament en temes de seguretat, transferències de dades personals, violació de la seguretat de les dades personals, codis de conducta i certificació, entre d'altres

 • Formació i creació de comitès de seguretat i protecció de dades
 • Comerç electrònic i internet

  • Adaptació dels llocs web a les diferents normatives d'aplicació, generals i sectorials

  • Tenim àmplia experiència en temes relacionats amb Privacy Policy (política de privacitat), responsabilitat i sancions en protecció de dades, dret d'oposició, seguretat de la informació, dret a la portabilitat de dades, dades personals en xarxes socials, entre d'altres temes d'interès relatius a la seguretat i protecció de dades