Àrees de PràcticaDret Fiscal

El Departament de Dret Fiscal i Procediment Tributari compta amb un equip amb una àmplia experiència tant en la funció pública com en l’assessorament privat

El nostre assessorament fiscal comprèn tots els nivells, tant les persones físiques com les societats que integren el seu patrimoni i les inversions realitzades a qualsevol nivell societari.

SERVEIS

  • Planificació fiscal patrimonial
  • Fiscalitat corporativa nacional i internacional
  • Processos d’internacionalització d’empreses
  • Assessorament fiscal per expatriats i impatriats
  • Servei d’assessorament fiscal recurrent

Així mateix, el departament compta amb una àmplia experiència en l’assessorament en totes les matèries relatives al procediment tributari, destacant:

  • Procediments de comprovació i investigació per part de l’Administració Tributària: procediments de comprovació i inspecció per part de l'AEAT, tant de comprovació parcial com inspeccions d'abast general. Actuacions davant tots els òrgans i unitats d'inspecció dependents de l'AEAT, administracions autonòmiques, entitats locals, etc.
  • Procediments davant els òrgans de recaptació, especialment, àmplia experiència en la defensa de derivacions de responsabilitat, suspensions, embargaments, ajornaments, etc.
  • Procediments economicoadministratius de tot tipus davant tribunals economicoadministratius regionals i el Tribunal Econòmic Administratiu Central: interposició de reclamacions, al·legacions i recursos de tota índole
  • Processos contenciós-administratius davant totes les instàncies (Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem): substanciació de demandes i recursos de tota índole