ÀREES DE PRÀCTICACompliance Global i ESG

RCD compta amb una àrea dedicada al suport i a la definició i assoliment dels objectius de compliment de qualsevol organització, amb un enfocament específic respecte als criteris ambientals, socials i de governança (ESG)

De manera creixent, les organitzacions han posat el focus en l'adopció de Sistemes de Gestió de Compliance (SGC) com a estructures i mecanismes de compliment que permetin demostrar a tercers el seu compromís amb valors importants per a la societat actual, a més de mitigar possibles riscos penals o sancionadors. De la mateixa manera, en els últims anys ha guanyat rellevància la gestió dels aspectes no financers de les empreses, a través dels criteris d’ESG, els quals són tinguts molt en compte tant per inversors i empreses com pels consumidors.

L'Àrea de Compliance Global i ESG de la nostra firma disposa d'un equip especialitzat, multidisciplinar i plurilingüe que assessora en la definició i implementació d'aquests sistemes i plans.

Entre els nostres serveis destaquem:

Compliance Global

 • Valoració dels riscos: anàlisi de l'organització i normativa aplicable, elaboració d’un mapa de riscos i proposta d'estructures de compliance adaptades a cada situació
 • Elaboració de documentació: polítiques empresarials de compliance, manuals de compliment normatiu, codi ètic o de conducta, reglament de canal de comunicacions intern o whistleblowing, i protocols de prevenció, entre d'altres
 • Implementació efectiva: formació integral a directius i empleats, assessorament al Compliance Officer o Comitè de Compliance en l'aplicació efectiva dels sistemes de control del compliment normatiu i suport en l'eventual procés de certificació d'acord amb normes tècniques (UNE / ISO)

Environmental, Social and Governance (ESG)

RCD pot ajudar les empreses a respondre a l'agenda de sostenibilitat a través de la incorporació de protocols i mesures tendents a millorar les seves pràctiques mediambientals, socials i de govern corporatiu. Tenim un equip multidisciplinari format per especialistes en sostenibilitat, regulació, medi ambient i govern corporatiu.

 • Definició de l'estratègia: valoració preliminar, anàlisi de l'entorn regulador i de la pràctica habitual vs. la pràctica desitjada
 • Implementació de l'estratègia: elaboració d'un roadmap, definició d'una estructura de el consell d'administració amb competències en matèria d’ESG, elaboració de protocols i plans d'acció i impartició de programes de formació a mida
 • Monitorització de l'acompliment: desenvolupament i implementació de protocols eficaços d'informe de compliment dels objectius d’ESG i definició d'un òrgan intern de seguiment
 • Seguiment: revisió periòdica dels documents i protocols establerts, assistència recurrent als òrgans de direcció durant els mesos posteriors a la implementació de l'estratègia

Serveis connexes a ambdues pràctiques

 • Auditories de riscos
 • Processos de due diligence: en fases de compravenda, joint ventures o inversió
 • Elaboració de protocols: d’actuació en matèria de protecció de dades personals, de compliment de la normativa sobre defensa de la competència, de protecció de secrets empresarials, entre d’altres
 • Elaboració de plans: d’igualtat i de compliance penal