Àrees de PràcticaEmpresa Familiar

El departament d'assessorament a l’Empresa Familiar de RCD està format per un conjunt de professionals experimentats en les àrees del dret que afecten més directament a aquest tipus de companyies, concretament, dret mercantil, dret fiscal, dret laboral i dret civil

Gràcies a la nostra història i als àmbits d'actuació geogràfics en els quals ha actuat el despatx, molt lligats a l'empresa familiar, posseïm una llarga trajectòria en l'assessorament a aquestes companyies i a les famílies empresàries, tant en la vessant econòmica-empresarial, com en l'organització i en la gestió dels vincles jurídics dels diferents propietaris, entre ells, les seves famílies i les seves corporacions; i en allò relatiu al dret de successions.

Concretament, la firma presta suport jurídic en aquest àmbit, fonamentalment, en els següents aspectes:

  • Negociació i implementació de protocols d'empresa familiar, pactes de socis i estatuts socials.

  • Òrgans de govern (Consell de Família): estructuració, distribució de tasques i responsabilitats, assessorament legal recurrent.

  • Planificació fiscal familiar: disseny d'estructures, successió patrimonial i testamentària, pactes successoris, herències, desvinculació dels riscos empresarials i l'estalvi familiar, així com temes relacionats amb la successió de l'empresa familiar.

  • Reestructuració societària de companyies o grups familiars.

  • Polítiques retributives i dividends.

  • Valoració i sistemes de compravenda de participacions.

  • Normes de bon govern.

  • Capitulacions matrimonials