ÀREES DE PRÀCTICACapital risc

RCD compta amb un equip de provada experiència nacional i internacional en l’assessorament estratègic a inversors privats (Business Angels) com a firmes de capital de risc, tant en la creació dels seus vehicles d’inversió com en la seva estructuració corporativa. La firma facilita assistència multidisciplinària en el procés de definició i execució de les seves inversions, des dels seus primers estadis (due diligence i acords d’intencions), en la fase de negociació i estructuració de l’operació, fins a la redacció de contractes i tancament

En aquest sentit, el despatx ha participat en tot tipus d’operacions d’adquisició i desinversió (LBOs, MBOs, MBIs, preses de participació minoritàries) i de finançament. La companyia ha participat en l’establiment de directrius d’inversió i polítiques de control internes; gestiona l’obtenció d’aquells permisos i autoritzacions necessàries per dur a terme aquesta activitat enfront d’organismes reguladors, etc.

El nostre coneixement de les polítiques i pràctiques del capital de risc, el seu entorn i les seves regles internes permet que RCD ofereixi als nostres clients assessorament a mida, ajustat al sector d’activitat a què es dirigeix i a la quantia de la inversió projectada.

El nostre expertise compèn :

  • Serveis d’assessorament contractual en matèria de fusions i adquisicions: preses i transmissions de paquets accionarials de societats participades, processos de Due Diligence, acords amb inversors i socis, fusions i escissions, sortides a borsa i Mercat Alternatiu Borsari
  • Assessorament en operacions de Capital Seed , i inversions i assessorament global a projectes innovadors, start-ups i emprenedors (veure àrea d'Innovació i Emprenedoria)
  • Formalització, organització i obtenció d’autoritzacions per a la creació de fons i vehicles d’inversió
  • Govern corporatiu