Publicacions

El Tribunal Constitucional anul·la les taxes judicials per interposar recurs

RCD | | Eva Giménez Corrons
Publicacions

El Tribunal Constitucional va dictar sentència en data 21 de juliol de 2016, per la qual declara inconstitucionals i nul·les les taxes judicials per interposar recursos.

Concretament, es declaren inconstitucionals els articles 7.1 i 7.2 de la Llei 10/2012 de 20 novembre, que regula les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Deixant sense efecte el pagament de les quotes fixes de:

En l'ordre contenciós-administratiu:
200.- € per a interposar recurs contenciós-administratiu abreujat.
350.- € per a interposar recurs contenciós-administratiu ordinari.
800.- € i 1.200.- € respectivament per a interposar recurs d'apel·lació i recurs de cassació en qualsevol de les seves modalitats.

En l'ordre jurisdiccional civil:
800.- € per interposar recurs d'apel·lació.
1.200.- € per als recursos de cassació i extraordinari per infracció processal.

En l'ordre social:
500.- € per al recurs de suplicació.
750.- € per al recurs de cassació en qualsevol de les seves modalitats.

Així mateix, es declara la nul·litat de la quota variable (article 7.2 de la Llei 10/2012 de 20 novembre) que havia de sumar-se a les quantitats que els recurrents havien de pagar en concepte de base imposable inicial.

No obstant això, el Tribunal Constitucional ha declarat que aquesta nul·litat no tingui caràcter retroactiu.