ActualitatPublicacions

RCD | | Alejandro Capdevila
Nota informativa sobre l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques
Publicacions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el decret llei de modificació de l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques, que pretén reactivar l'aplicació de l'impost després d'un pronunciament recent del Tribunal Constitucional. El tribut grava determinats béns de les persones jurídiques situats a Catalunya i que s'utilitzen per a fins particulars dels seus socis i particulars

RCD | | Manel Pérez Javier Olmos
L'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica (IVPEE) segueix sent qüestionat
Publicacions

Una Interlocutòria recent del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) ha plantejat qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per entendre que l'IVPEE estaria vulnerant el dret de la Unió. Aquesta Interlocutòria arriba després dels pronunciaments del Tribunal Constitucional (Interlocutòria de 20 de juny de 2018), que confirmava la constitucionalitat de l'impost, i del Tribunal Suprem, que, amb anterioritat havia negat expressament que es vulnerés el dret de la Unió (Interlocutòria de 10 de gener de 2018). El pronunciament del TSJV reobre el debat sobre la possible il·legalitat de l'IVPEE, almenys des de la perspectiva del dret de la Unió

RCD | | Eva Giménez Corrons
Suspensió de llicències i tramitacions a la Costa Brava
Publicacions

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui al DOGC la suspensió d’atorgament de llicències i la tramitació de planejaments i projectes de gestió en la totalitat de municipis costaners de la demarcació de Girona. La suspensió afecta als sectors de desenvolupament que es relacionen en l’Anunci del DOGC i al sòl urbà sense edificar que es troba amb més d’un 50% dins la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre i amb més del 50% de la seva superfície amb pendents superiors al 20%.

Possibilitat d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni en inversions en Societats de Capital Risc
Publicacions

En una contestació recent a una consulta tributària vinculant, la Direcció General de Tributs (DGT) ha evacuat un criteri rellevant i innovador en relació amb la possible aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar, en l'àmbit de l'Impost sobre el Patrimoni (IP), en relació amb la inversió en una Societat de Capital Risc (SCR)